ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι αμοιβαία συμπεφωνημένες αρχές δεοντολογίας και τα αποδεκτά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελούν, για κάθε επάγγελμα, ένα γερό θεμέλιο προστασίας, που δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες και στους πελάτες τους να λειτουργούν βάσει ενός καθορισμένου πλαισίου συνεργασίας και εντός των συμπεφωνημένων ορίων. Με τον τρόπο αυτό τεκμαίρεται και επικυρώνεται η επαγγελματική ακεραιότητα και αξιοπιστία.

Ο καθορισμός αρχών δεοντολογίας και η παροχή ενός κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελεί ένδειξη υπευθυνότητας για κάθε επαγγελματικό σώμα, καθώς, με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται τόσο η πειθαρχία των μελών του όσο και η ευημερία των πελατών που εξυπηρετούνται από τα εν λόγω μέλη. Κάθε σώμα ή φορέας επαγγελματιών στο πεδίο της συμβουλευτικής μέσα στα πλαίσια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά και αλλαχού, επωφελείται τελικά από το φάσμα των δεοντολογικών αρχών και των κωδίκων που παρέχονται συλλογικά. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται ο βίος και η πρακτική κάθε επαγγελματικού σώματος ή φορέα και εκτιμώνται η ανομοιότητα και η διαφορά.

Το Επαγγελματικό Σώμα των Συμβούλων και Ψυχοθεραπευτών στη Σκωτία (COSCA) θέτει τις υπηρεσίες της στην κοινότητα συμβουλευτικής της Σκωτίας. Η παρούσα έκθεση των δεοντολογικών αρχών και του κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς πηγάζει, και θα επανεξετάζεται τακτικά, υπό το πρίσμα της συλλογής εμπειρικών δεδομένων από την ίδια την COSCA, σχετικά με τα διλήμματα που προκύπτουν, των ειδικών τοπικών περιστάσεων και του εσωτερικού διαλόγου. Αποτελεί, επίσης, ένδειξη αναγνώρισης του συλλογικού αιτήματος του σώματος των μελών για τη θεσμοθέτηση και καθιέρωση των στοιχείων προστασίας και των προτύπων επαγγελματικής συμπεριφοράς που προσδοκούν, τόσο οι πελάτες του, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η τήρηση της παρούσας Έκθεσης Δεοντολογικών Αρχών και του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς αποτελεί προϋπόθεση για κάθε άτομο ή οργανισμό μέλος της COSCA. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της παρούσας Έκθεσης Δεοντολογικών Αρχών ή του Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της Διαδικασίας Καταγγελίας της COSCA.

Για να διαβάσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας πατήστε εδώ.